Born Hater Epik High
Список песен исполнителя Epik High

Epik High - Born Hater

Исполнитель: Epik High

Название: Born Hater

Читали раз: 297

Текст песни:

[Verse 1 Tablo]
Im a born hater.
Dali, Van, Picasso?
Нан Velazquez, Millet, эль fuckin Greco.
Нэ echo.
VJый камсон shit?
Да богыпхён Blo.
Нэ арю, мунхасэн shieeet.
Нэ вонлэ сонгёкын ирокэ
Нава мунчэ чана обсодо fuck 'em.
So I understand,вуэ наль отхэк ханынчи.
Гы намчадаун чок
and why you act like a bitch.
Бачи ботго щивонхагэ кальламён ка.
Тачинёдо гиова.
Im tryin to love ya.
Оульличанха мвонга.
Нэ ёгсольчогин сальгва.
Мухандэрыль гырёчурё сырочин пхальча.
Ноый гы муигхан ёльдынкам
Наран мусухи бутхобватча ни сонхэ.
Доль дорочин гы сагонын ни бучуый.
Нэга нунуи мальхэтчи?
Нан ду су ви.
Нан мволь хэдо ильбуильчочуый.
mother fuckin юильмуи.

[Verse 2 Beenzino]
I hate my haters, obviously.
Ироль дэ сэнсхёни бурово, чоги обсыни.
Оиобчи гэ сонгони вимо догиотдани.
Нинэга банын блохёни нэ епбанэ исо чигым.
Гыроника чом дагчищичи.
Гындэ энэн швичи анго гащипчиль.
Man i'm everywhere like oxygen.
Эсогхакэдо ни exдо нэ басуничи.
Stop talkin shit like you know the shit.
Нан нинэ пхидыбэки пхилёобсо сольчигхи.
Норан нэга вуэ хэяхэ ымаг эгиль?
Ниоа нахантхэ ботхэнгорагони маусыро сатдэчиль.
Man, fuck you
Ани fuck your ID
Ани fuck your IP, man Im sick of yall geeks.
Нон чольдэ мот ва ёгин. Ёгин, this is your dream.
My vehicles foreign, and my bitches modelin.Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: