Зэ къэсшарэт_NEW 2015_ Ибрагим Маремкулов
Список песен исполнителя Ибрагим Маремкулов

Ибрагим Маремкулов - Зэ къэсшарэт_(NEW 2015)_

Исполнитель: Ибрагим Маремкулов

Название: Зэ къэсшарэт_(NEW 2015)_

Читали раз: 987

Текст песни:

Си ныбжьэгъуу хьэблэм дэсам
Къэзмышауэ зы къэмына.
Хъыджэбз защIэу хьэблэр щытащ
Назэ нэгъуынэ псори яшащ.

Зэ къэсшарэт зэ къэсшарэт си гум жиIэурэ
зэманыр кIуащ, си щхьэцыр тхъуащ.
Къэзышахэм къэзышахэм сехъуапсэурэ,
си щIалэгъуэр кIуащ, си щIалэгъуэр кIуащ.

Зэ къэсшарэт зэ къэсшарэт си гум жиIэурэ
зэманыр кIуащ, си щхьэцыр тхъуащ.
Къэзышахэм къэзышахэм сехъуапсэурэ,
си щIалэгъуэр кIуащ, сыкъыдэнэжащ.

Псалъэ ди адэм сэ къеIысхынщ
Бжьыхьэм дыхуэкIуэм сэ къозгъашэнщ
Бжьыхьэр, щIымахуэр, гъэмахуэр иокI
Гъатхэм игъусэурэ си гъащIЭр иокI.

Зэ къэсшарэт зэ къэсшарэт си гум жиIэурэ
зэманыр кIуащ, си щхьэцыр тхъуащ.
Къэзышахэм къэзышахэм сехъуапсэурэ,
си щIалэгъуэр кIуащ, си щIалэгъуэр кIуащ.

Зэ къэсшарэт зэ къэсшарэт си гум жиIэурэ
зэманыр кIуащ, си щхьэцыр тхъуащ.
Къэзышахэм къэзышахэм сехъуапсэурэ,
си щIалэгъуэр кIуащ, сыкъыдэнэжащ.

Нэр зытехуэр хэтми къэсшэнщ
Лъакъуэ фIыцIэжьми зезгъэзэгъынщ
Лъагъуыныгъэр гум имыхуэж
Лэгъуынэ нэщIым сыщIэмыхуэж.

Зэ къэсшарэт зэ къэсшарэт си гум жиIэурэ
зэманыр кIуащ, си щхьэцыр тхъуащ.
Къэзышахэм къэзышахэм сехъуапсэурэ,
си щIалэгъуэр кIуащ, си щIалэгъуэр кIуащ.

Зэ къэсшарэт зэ къэсшарэт си гум жиIэурэ
зэманыр кIуащ, си щхьэцыр тхъуащ.
Къэзышахэм къэзышахэм сехъуапсэурэ,
си щIалэгъуэр кIуащ, сыкъыдэнэжащ.Комментарии:

Добавить комментарийКаптча: